Educomm Eduverzum Virtuális Nyelviskola: modulok

 • Deutsch- a német ABC, a betűk és kettőshangzók kiejtése
  - igék
  - a személyes névmás, a birtokos névmás
  - a számok
  - a kérdés
  - a főnév
  - a szórend
  - a határozatlan névelő
  - a tagadás
  - a tárgyeset
  - az összetett mondat (USODA)
  - az elöljárószó
  - a "man" általános alany
 • . - a módbeli segédigék
  - es gibt
  - a „sich”-es igék (visszaható igék) das Reflexivverb
  - a visszaható névmás ragozása
  - az „auf, an” elöljárószó
  - az országnevek
  - Die Wechselpräpositionen (a két esettel álló elöljárószók)
  - Der Dativ (a részeseset)
  - Mit mondunk a postán?
  - mellérendelő kötőszavak
  - a birtoklás kifejezése I.
 • . - a birtoklás kifejezése II.: a birtokos eset
  - a Dativban, ill. Akkusativban álló szavak helye a mondatban
  - a mellékmondati szórend
  - Das Futur (a jövőidő)
  - jemand – niemand (valaki – senki)
  - A wenn kötőszó. Mégegyszer a KATI – szórendről.
  - a sich-es igék (Die „sich-Verben”)
  - KATI – szórend kérdőszavakkal bevezetett mellékmondatokban
  - a felszólító mód (Das Imperativ)
  - Fragewörter (kérdőszavak)
 • . - um + A…. herum (körös – körül)
  - birtokos esettel álló elöljárók
  - bis zu és bis
  - Hogyan kérünk útbaigazítást az utcán?
  - Die Adjektivdeklinationen (a melléknévragozás) I.
  - Die schwache Deklination der Adjektive (a melléknév gyenge ragozása)
  - Die starke Deklination der Adjektive (a melléknév erős ragozása)
  - a melléknév kérdése
  - melléknevek képzése
  - Die Adjektivdeklinationen – Zusammenfassung (a melléknévragozás összefoglalása
  - a melléknév fokozása (Adjektivkomparation)
  - az „es” használata
 • . - a múlt idő (Das Perfekt)
  - az igekötők
  - a leggyakoribb erős és rendhagyó igék Perfektje I.
  - a leggyakoribb erős és rendhagyó igék Perfektje II.
  - a főnevesült melléknevek
  - a lassen ige
  - az elbeszélő múlt (Das Präteritum / Das Imperfekt)
  - Weitere Pratäritum / Imperfekt – Formen (további erős Präteritum - alakok)
  - a werden ige használata
  - az ige három alakja; a szótári rövidítések
  - a vegyes ragozású igék
 • . - Komposita aus Nomen (főnévből képzett összetett szavak)
  - az -ung, -heit, -keit, -schaft, -tät, -tion végződésű főnevek
  - a -chen végződésű főnevek
  - a szenvedő szerkezet (das Passiv)
  - Aktiv – Passiv átalakítások
  - az es használata Passiv - mondatokban
  - a passzív (folytatás)
  - mit + Dativ
  - a passzív használata
  - Das Relativpronomen (a vonatkozó névmás) I.
  - a wer és a was, mint vonatkozó névmás
  - a was egyéb használata
  - a wo és a wohin kérdő névmás, mint vonatkozó névmás
 • .- Passiv Präteritum / Imperfekt
  - a Passiv Perfekt képzése
  - a határozószó (Das Adverb)
  - Das Zustandspassiv (az állapotot kifejező szenvedő szerkezet)
  - a „damit” és az „umzu + Infinitiv” használata
  - a célhatározói mellékmondat (Der Finalsatz)
  - az „einer, eine, eines der…” szerkezet
  - a „zu + Infinitiv” szerkezet I.
 • .- néhány szó az új helyesírásról: ss vagy ß
  - a „zu + Infinitiv” szerkezet II.
  - okhatározói mellékmondat (weil, da)
  - magyarázó mondat (denn)
  - célhatározói mellékmondat (damit, um….zu)
  - feltételes mellékmondat (wenn)
  - …,ohne dass… / ohne…zu + Inf.
  - …, anstatt dass… / anstatt… zu + Inf.
  - a „Plusquamperfekt” képzése és használata
  - Vorzeitigkeit (előidejűség)
 • .- folyamatos melléknévi igenév (Partizip Präsens)
  - befejezett melléknévi igenév (Partizip Perfekt)
  - beálló melléknévi igenév (Partizip Futur)
  - melléknévi igenevek a mondatban – a melléknévi igeneves szerkezetek bővítése
  - határozatlan névmások
  - az egyidejű, az előidejű, az utóidejű időhatározói mellékmondat
  - „Während”, „solange”, „bis”
  - rövidítések
  - Zeitangaben / das Datum
  - a földrajzi nevek, jelzős földrajzi nevek
  - módbeli segédigék szenvedő szerkezetű mondatokban
  - sein zu + Inf.
 • .- a haben + zu + Inf. szerkezet
  - az ige jelen idejű feltételes módja (Konjunktiv Präteritum)
  - A feltételes mód jelen idő ragozása
  - a feltételes múlt idő (Konjunktiv Plusquamperfekt)
  - Feltételes mód jelenidő (Konjunktiv Präteritum)
  - Feltételes mód múltidő (Konjunktiv Plusquamperfekt)
  - az óhajtó mondat (der irreale Wunschsatz)
  - igevonzatok
  - melléknévi vonzatok (Rektionen der Adjektive)